BÌNH PHONG LÁ ĐỀ

– Tác phẩm: Bình Phong Lá Đề
– Kích thước: 210x240cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top