Đèn Lối Xoáy

– Tác phẩm: Đèn Lối Xoáy
– Kích thước cao: 15x65cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2021

Scroll to Top