Mandala

  • Tác phẩm: “Mandala”
  • Kích thước: d41 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top