An Lạc

Tác phẩm: An lạc
Kích thước: D 80 cm
Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
Năm sáng tác: 2022

Scroll to Top