Ngẫu #2

  • Tác phẩm: Ngẫu #2
  • Kích thước: 80 x 190 cm
  • Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ
  • Năm: 2012
Scroll to Top