CÚC HỌA MI

  • Tác phẩm: “CÚC HỌA MI”
  • Kích thước: 28 x 38 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top