Bát Nhã Tâm Kinh

  • Tác phẩm: “Bát Nhã Tâm Kinh”
  • Kích thước: 80 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top