Quỳnh Hương – Bát Giác

  • Tác phẩm: “Quỳnh Hương – Bát Giác”
  • Kích thước: d40 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top