Đại Dương #2

  • Tác phẩm: “Đại Dương #2” 
  • Kích thước: 171 x 101 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top