HOÀNG CÚC

  • Tác phẩm: “HOÀNG CÚC”
  • Kích thước: 103 x 74 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top