BỘ BÀN THỜ ÔNG TÁO

  • Tác phẩm: “BỘ BÀN THỜ ÔNG TÁO”
  • Kích thước: 50 x 60 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top