Lạc Đạo

  • Tác phẩm: “Lạc Đạo”
  • Kích thước: d61 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top