Bình Phong Lá Đề

  • Tác phẩm: “Bình Phong Lá Đề”
  • Kích thước: 210 x 240 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top