ĐẢN SANH

  • Tác phẩm: “ĐẢN SANH”
  • Kích thước: 111 x 268 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top