TÂM KHÔNG

  • Tác phẩm: “TÂM KHÔNG”
  • Kích thước: 50x 60 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top