Giấy đồ họa Trúc Chỉ

Mô tả

GIẤY TRÚC CHỈ ĐỒ HỌA ( VIẾT, VẼ, IN ẤN… )

  • Kích thước giấy Trúc Chỉ đồ họa:
  • 10×15 , A4 ( 21×29.7), 30×40, 30×30, 20×40, 25×35, 35×55,…
  • Đơn vị tính: (cm)

Các loại giấy Trúc Chỉ đồ họa:

  TCP :  Trúc chỉ Paper 
  TCP- B ( Bamboo) :   Trúc chỉ- giấy- Tre
  TCP- Bn ( Banana ):  Trúc chỉ- giấy- Chuối
  TCP- C ( Corn ):    Trúc chỉ- giấy- Bắp
  TCP – St ( Straw ):  Trúc chỉ- giấy- Rơm 
  TCP- Sc ( Sugar cane ):  Trúc chỉ- giấy- Mía
  TCP – Hy ( Hyacinth ): Trúc chỉ- giấy- Lục bình
  TCP – L ( Lotus ):  Trúc chỉ- giấy- Sen
  TCP – Rh (Rhamno neuron): Trúc chỉ- giấy Dó
  TCP – Mu ( Mulberry ) : Trúc chỉ- giấy- Dướng
  TCP – Pl ( Pine leaves ): Trúc chỉ-giấy- Lá thông
  TCP – Pa ( Pine apple ) Trúc chỉ-giấy- Lá dứa
  TCP – Co (Coconut):Trúc chỉ- giấy- Vỏ trái dừa
  TCP-Ar ( Areca ) Trúc chỉ- giấy- Cau
  TCP – Cy ( Cyperus alternifolius ): Trúc chỉ- giấy- Thủy trúc
  TCP – Cot ( Cotton ): Trúc chỉ- giấy- Sợi Cotton
  TCP – Mix ( Mixed ): Trúc chỉ-giấy- Tổng hợp

 

Scroll to Top