PHẬT NIẾT BÀN

  • Tác phẩm: “PHẬT NIẾT BÀN”
  • Kích thước: 64 x 122 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top