Hạ Cúc

  • Tác phẩm: “Hạ Cúc”
  • Kích thước: 28 x 38 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top