Hồ Sen

  • Tác phẩm: “Hồ Sen”
  • Kích thước: 70 x 90 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top