Hương Quê

  • Tác phẩm: “Hương Quê”
  • Kích thước: 135 x 145 cm
  • Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top