TÂM KHÔNG – CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

  • Tác phẩm: “TÂM KHÔNG – CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT”
  • Kích thước: 150 x 180 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2015
Scroll to Top