Hương Quê

  • Tác phẩm: “Hương Quê”
  • Kích thước: 70 x 50 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top