Non thiêng Yên tử

  • Tác phẩm: “Non thiêng Yên Tử”
  • Kích thước: 80 x 110 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top