Phật Dược Sư Lưu Ly

  • Tác phẩm: “Phật Dược Sư Lưu Ly”
  • Kích thước: 100 x 150 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top