An Lạc

  • Tác phẩm: “An Lạc”
  • Kích thước: d80 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top