Dù Hoàng Sắc Liên

  • Tác phẩm: “Dù Hoàng Sắc Liên”
  • Kích thước: 68 x 95 x 95 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
Scroll to Top