HẠ CÚC

  • Tác phẩm: “HẠ CÚC”
  • Kích thước: 80 x 60 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top