Ngẫu #1

  • Tác phẩm: Ngẫu #1
  • Kích thước: 80 x 120 cm
  • Kỹ thuật: trucchigraphy
  • Năm 2020
Scroll to Top