Quầng Hội Thăng Hoa

  • Tác phẩm: “Quầng Hội Thăng Hoa”
  • Kích thước: 96 x 101 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top