QUẠT – 2021

– Tác phẩm: Quạt – 2021

– Kích thước: D42cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2021

Scroll to Top