Silent Space

  • Tác phẩm: “Silent Space”
  • Kích thước: 128 x 172 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top