BÌNH PHONG SUỐI NGUỒN AN YÊN

– Tác phẩm: Bình Phong Suối Nguồn An Yên
– Kích thước: 200x210cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top