HƯƠNG QUỲNH

– Tác phẩm: Hương Quỳnh
– Kích thước: D41cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top