NGÔI NHÀ TRÚC CHỈ

– Tác phẩm: Ngôi Nhà Trúc Chỉ
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top