Đèn Hoàng Cúc

– Tác phẩm: Đèn Hoàng Cúc
– Chao đèn 12x28x40cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top