Đèn Hoàng Lan

– Tác phẩm: Đèn Hoàng Lan
– Chao đèn 17x19x25cm
– Kích thước cao: 42cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top