Đèn NPN

– Tác phẩm: Đèn Hoàng Lan
– Kích thước: 18x30x30cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2017

Scroll to Top