DÙ UYÊN ƯƠNG

  • Tác phẩm: “Dù Uyên Ương”
  • Kích thước: 95 x 95 x 68 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
Scroll to Top