MÙA YÊU

  • Tác phẩm: “MÙA YÊU”
  • Kích thước: 108 x 70 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top