Nón Sắc hoa trên Cửu Đỉnh

  • Tác phẩm: “Nón Sắc hoa trên Cửu Đỉnh”
  • Kích thước: d41 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
Scroll to Top