Qùa tặng Festival Huế

  • Tác phẩm: “Tranh Huế vàng son”
  • Kích thước: 25 x 30 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
Scroll to Top