Quê Hương 2

  • Tác phẩm: “Quê Hương 2”
  • Kích thước: 80 x 60 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top