QUÊ NGOẠI

  • Tác phẩm: “QUÊ NGOẠI”
  • Kích thước: 100 x 101 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top