RỪNG TRE

  • Tác phẩm: ” RỪNG TRE”
  • Kích thước: 106 x 206 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2020
Scroll to Top