Sách Khắc Hân khắc gỗ – Phiên bản giới hạn

– Tác phẩm: sách Khắc Hân khắc gỗ – Phiên bản giới hạn

– Kích thước: 30 x 30 cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2021

Scroll to Top