TỨ THỜI

  • Tác phẩm:  “TỨ THỜI”
  • Kích thước: 40 x 120cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2023
Scroll to Top