VIÊN MÃN 1

  • Tác phẩm: “VIÊN MÃN 1”
  • Kích thước: d70 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top