Dù Hương Quê

  • Tác phẩm: “Dù Hương Quê”
  • Kích thước: 68 x 95 x 95 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
Scroll to Top