HOA CỬA PHẬT

– Tác phẩm: “Hoa Cửa Phật”
– Tác giả: Phạm Đình Thái
– Kích thước: 20×30 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2021

Scroll to Top