Liên Hoa

  • Tác phẩm: “Liên Hoa”
  • Kích thước: 100 x 140 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top